Kompetentni na starcie

Powiat Bytowski realizuję projekt „Kompetentni na starcie”, który finansowany jest
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to  1 969 428,00 zł, w tym dofinansowanie to 1 870 956,60 zł.

Projekt skierowany jest do 535 uczniów i 82 nauczycieli ze wszystkich szkół dla których Powiat Bytowski jest organem prowadzącym.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Bytowskiego, zwiększająca szanse uczniów na rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród minimum 90 % uczniów objętych wsparciem (w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
  2. zwiększenie skuteczności doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  3. podniesienie wiedzy i kompetencji wśród minimum 90 % nauczycieli objętych wsparciem w zakresie stosowania narzędzi TIK i technik motywacyjnych w pracy dydaktycznej (działania uwzględniające potrzeby i możliwości uczniów).

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie wsparciem zostanie objętych 90 uczniów i 14 nauczycieli.

Więcej informacji o projekcie.

Thursday the 7th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów